Posted on 2 Comments

ก.มหาดไทย เตรียมออกมาตรการให้คนต่างชาติซื้อที่ดินไทยได้ 1 ไร่

land

เงื่อนไขเปิกทางต่างชาติ ซื้อบ้าน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงในไทย ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 มีผลบังคับใช้กันยายน 2565 นี้

เพื่อดึงดูดดชาวต่างชาติคุณภาพสูง 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง
  • กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
  • กลุ่มที่ต้องการทำงานจากไทย
  • กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ให้สามารถพำนักและทำงานในไทยได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ทำให้ไทยมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม สำหรับการให้สิทธิในการถือครองที่ดินของคนต่างชาตินั้น เป็นเพียงมาตรการหนึ่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการนำเงินมาลงทุนในไทย

 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว-กรมที่ดิน

กรมที่ดินอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงประเทศไทย พ.ศ…. ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้

  • ต้องเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสุดประเทศไทย
  • นำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท
  • ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี ในธุรกิจหรือกิจการประเภทที่กำหนด (เช่น ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดขึ้นตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรม ในตลาดทุน พ.ศ. 2550)
  • คนต่างด้าวประสงค์ได้ที่ดิน รวมไม่เกิน 1 ไร่และใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ส่วนประเด็นเรื่องลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินหรืออาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมจาก 2% เป็น 0.01% ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ 18 มกราคม ใช้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น รัฐบาลไม่เคยมีแนวคิดจะให้คนต่างชาติใช้สิทธิเรื่องนี้ 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่านี้ ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุจากต่างชาติ ผู้ที่ต้องการทำงานจากไทยและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีเป้าหมายภายในปีงบประมาณ 2565-2569 จะช่วยเพิ่มจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย 1 ล้านคนเพิ่มปริมาณเงินราว 1 ล้านล้านบาท เพิ่มการลงทุน 8 แสนล้านบาทและสร้างรายได้จากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 2.7 แสนล้านบาท คือหนึ่งในมาตรการสำคัญ บู๊ส อัพ เศรษฐกิจไทยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงุทน ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงทั่วโลกตามกลยุทธ์ 3 แกน ของประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม