Posted on Leave a comment

โปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

CAL-VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7 %

ในการซื้อของแต่ละครั้งเคยสังเกตุกันบ้างมั้ยว่าราคาของจริงๆมันเท่าไรกันแน่เราเงินส่วนที่เราเสียเพิ่มไปนั้นมันคืออะไร และในส่วนของผู้ประกอบการเองที่ต้องเสียภาษีให้กับทางรัฐบาลเราจะต้องไปหาเงินตรงไหนมาให้กับรัฐบาล สิ่งเหล่านี้เราเรียกมันว่า ” ภาษีมูลค่าเพิ่ม


ภาษีมูลค่าหรือที่หลายๆ เรียกว่า แวต มีชื่อภาษาอังกฤษValue Added Tax (เวลู่แอดเด็ดแทก)หรือVAT (แวต) เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้บริโภคที่ซื้อสิ้นค้าหรือบริการ โดยผู้ประกอบกิจการเรียกเก็บจากผู้บริโภค และนำภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นไปชำระให้กับกรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีทางอ้อมที่รัฐบาาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในขึ้นตอนการผลิตสิ้นค้าหรือการบริการ เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งในประเทศไทยได้มีการกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 10 แต่คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้เหลือร้อยละ 7 เป็นประจำทุกปี และภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่เก็บได้ จะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เหลืออีก 8 ส่วนจะถูกโอนให้หับรัฐบาลกลาง

วิธีการคำนวณ vat (แวต)
การคำนวณแวตมีสองแบบ คือ แบบแวตนอก และแบบแวตใน โดยคำนวณให้ราคาสินค้าที่รวม VAT มีค่าเท่ากับ 107% หลังจากนั้นให้แยกราคาสินค้า และ VAT ออกจากกัน โดยให้ราคาสินค้าเท่ากับ 100% และ คำนวณให้ภาษีมูลค่าเพิ่มมีค่าเท่ากับ 7%

ตัวอย่าง สูตรการคิด

vat (แวต) ใน ซื้อตุ๊กตา 1,000 บาท
วิธีการคิด 1,000*100/107 = ตุ๊กตาราคา 934.58 และ vat 65.42
vat (แวต) นอก ซื้อตุ๊กตา 1,000 บาท
วิธีการคิด 1,000*7/100 = 1,070

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *